Open Close

Underhåll

Leverans och lagring

Kontrollera noga att ni fått det antal kolli som är angivet på fraktsedeln. Eventuella skador ska omedelbart  anmälas till fraktbolaget samt till Gebo. Synliga skador ska anmälas vid mottagande av godset. För bildexempel på emballage se www.gebo.se / Bra att veta / Leverans och mottagande.

Dörren/dörrarna ska före montering alltid förvaras inomhus på plant underlag, i ett väl ventilerat utrymme med låg luftfuktighet, stående på karmens sidostycke alternativt ovanstycke. OBS: Ej liggande!
De skall under lagring, hantering samt montering skyddas mot nederbörd, markfukt eller annan fukt och  nedsmutsning. Skador uppkomna av felaktig lagring/hantering omfattas ej av våra garantier. Emballaget skall tas bort snarast då detta endast är avsett att skydda godset under transport.

En noggrann utluftning/avfuktning av eventuell kvarvarande byggfukt skall ske före montering för att eliminera de skador på dörren som uppkommer pga. detta, t.ex. svällning, mögel etc. Under eventuell resterande  byggtid ska produkterna skyddas mot varje form av åverkan. Beslag, tätningslister etc. får inte utsättas för frätande ämnen eller färg. De monteringsanvisningar som följer med i leveransen skall följas.

Underhåll

Trä är ett levande material. Det rör sig, sväller och krymper beroende på möjligheterna att ta upp och avge fukt. För att få en lång livslängd på dina dörrar är det viktigt att de underhålls kontinuerligt.
Skötselanvisning medföljer leveransen.

Det finns två huvudorsaker till att man målar: för att skydda och för att försköna. Förutom det rent estetiska ger en färgbehandling av utvändiga träkonstruktioner viktiga funktionella egenskaper som t.ex. skydd mot klimatpåverkan. Normalt är färgfilmen ett bra fuktskydd, men för att hindra inträngning av vatten måste man se till att färgfilmen är intakt och av god kvalitet. Ytbehandlingen bör därför kontrolleras regelbundet så att eventuella sprickor eller skador upptäcks så tidigt som möjligt och kan åtgärdas.

Dörrarna levereras med furuplywood alternativt björkplywood som ytbeklädnad. Plywood är en träbaserad skivprodukt och för ytbehandling gäller samma grundregler som för andra träprodukter. Plywood skall aldrig exponeras obehandlad. Det är viktigt att dörrblad och karm behandlas likvärdigt på alla sidor! Glöm inte att behandla även över- och underkant på dörrbladet. Tänk på att all ytbehandling skall göras på torrt och rent trä, inte på solheta ytor eller vid låg temperatur. Behandlingen skall upprepas så fort ytan verkar torr eller minst 1 gång per år. Under de första åren kan ytbehandlingen behöva upprepas med kortare tidsintervaller. En dörr placerad i söder- eller västerläge kan kräva tätare underhållsintervaller än en dörr i norrläge. Allt underhåll bör dokumenteras.

Skador som uppkommer på ytskikt vid transport eller montering skall repareras omgående och kontroll skall utföras direkt efter montering av detaljer. Alla ytor skall kontrolleras årligen och eventuella skador lagas omedelbart.

Alla beslag som ingår i dörren är ytbehandlade och bör inte övermålas då detta medför en försämring av funktionen. Beslagen på dörren måste, liksom annan teknisk utrustning, skötas om för att fungera väl.

Furuplywood:
Dörrar med furuplywood som ytbeklädnad skall behandlas med därtill avsedda produkter. Ytbehandling ska ske enligt färgtillverkarens anvisningar. Om dörren är utsatt för mycket sol och vind eller om det går för lång  tid mellan behandlingarna kan det uppstå små sprickor i ytan. Sprickorna är torrsprickor och påverkar inte furuplywoodens egenskaper och är ej grund för reklamation.

Björkplywood:
Dörrar med björkplywood som ytbeklädnad passar att laseras, täcklaseras alternativt täckmålas. Ytbehandling ska ske enligt färgtillverkarens anvisningar. Om dörren är utsatt för mycket sol och vind eller om det går för lång tid mellan behandlingarna kan det uppstå små sprickor i ytan. Sprickorna är torrsprickor och påverkar inte björkplywoodens egenskaper och är ej grund för reklamation.

Obehandlade dörrar:
Obehandlade dörrar skall före montering behandlas enligt respektive kategori ovan. Börja alltid med en  grundolja som tränger in i underlaget, avvisar vatten och skyddar mot angrepp som t ex rötsvamp, mögel och blånad. Ytbehandling ska sedan ske enligt färgtillverkarens anvisningar. Behandlingen skall upprepas på alla ytor så fort ytan verkar torr eller minst 1 gång per år, företrädesvis tidigt på våren.

Grundlaserade dörrar:
Dörrar som levereras grundlaserade från fabrik kan monteras. Snarast efter leverans (max 1-2 månader) skall dörren behandlas med träolja eller lasyr innehållande olja. Ytbehandling ska ske enligt färgtillverkarens  anvisningar. Behandlingen skall upprepas på alla ytor så fort ytan verkar torr eller minst 1 gång per år, företrädesvis tidigt på våren.

Grundmålade dörrar:
Dörren är grundoljad och därefter grundmålad med en vattenburen färg. Före montering skall dörren behandlas med toppfärg på alla ytor. Innan toppfärgen appliceras ska ytan synas för ev. skavanker som då ska lagas. Följ därefter färgtillverkarens anvisningar. Behandlingen skall upprepas på alla ytor så fort ytan verkar torr eller minst 1 gång per år.

Grund- och transparent laserade dörrar:
Dörren är grundlaserad och därefter toppbehandlad med en transparent lasyr och kan monteras. Behandlingen skall upprepas på alla ytor så fort ytan verkar torr eller minst 1 gång per år med träolja alternativt lasyr innehållande olja. Ytbehandling ska ske enligt färgtillverkarens anvisningar.

Täcklaserade dörrar:
Dörren är grundlaserad och därefter täcklaserad 1 gång med vattenburen färg och kan monteras. Snarast efter leverans (max 1-2 månader) skall dörren behandlas med täcklasyr. Innan täcklasyren appliceras ska ytan synas för ev. skavanker som då ska lagas. Ytbehandling ska ske enligt färgtillverkarens anvisningar. Behandlingen  skall upprepas på alla ytor så fort ytan verkar torr eller minst 1 gång per år, företrädesvis tidigt på våren.

Täckmålade dörrar:
Dörren är grundoljad, grundmålad samt har fått en behandling med en vattenburen toppfärg. Tänk på att det kan ta månader innan färgen har en tålig och fullt genomhärdad yta. Iaktta försiktighet vid montering, lagring och ev. rengöring av ytan. Normal avsyning och underhållsmålning ska ske minst 1 gång per år. Färgtillverkarens anvisningar skall följas. Använd alltid av färgtillverkaren rekommenderad maskeringstejp.

Tätningslister

Obehandlade ytterdörrar: Tätningslister medföljer. Monteras efter behandling av dörren! Sågspårslisten (med vingar) monteras i spåret på dörrbladet samt stiftas i ändarna. Listen måste delas i hörnen.
P-listen stiftas fast på slaglisten (gäller pardörrar).
Behandlade ytterdörrar: Tätningslist monterad. Skydda/maskera tätningslisten före nästa behandling.

Årlig översyn

Minst en gång per år kontrolleras att:
– dörren går lätt att stänga, och att den inte skaver mot karm eller tröskel. Karminfästningen justeras vid behov.
– tätningslister sitter fast och är oskadade. Byt vid behov!
– gångjärnens infästning i karm och dörrblad är intakt. Drag åt ev. lösa skruvar. Smörj vid behov.
– låsets funktion är felfri, rengör och smörj vid behov.
– beslagning som finns på dörr och karm fungerar väl. Beslagstillverkarens instruktion om skötsel införskaffas vid behov.
– färgfilmen är intakt och av god kvalitet. Eventuella sprickor eller skador åtgärdas. Behandlingen skall upprepas så fort ytan verkar torr eller minst 1 gång per år.